1

Motiveringar - Ärende #4

 
Detta ärende gäller perioden 20160808-20160930. Beslutet daterat 20161004.
Då detta ärende omfattar samma period som ärendet innan så gick jag aldrig vidare med detta till OMP eller FR. Min jursit sa att det skulle ändå inte behandlas när tidsperioderna är samma. Men jag gör ju så att samma dag jag får beslutet i min hand så anmäler jag mig på nytt som sjuk. Inte för att FK bryr sig, men jag vill verkligen markera för dem att jag ÄR sjuk - oavsett deras bedömningar. Dessutom vågar jag inte vänta ut tidsperioden då inte kan lita på mitt minne. Skulle säkert glömma att anmäla igen och då kan det bli glapp vilket jag vill undvika.
Jag tänker därför inte i detta fall förklara alltför mycket. Dock ska det framkomma att jag upplevde att FK skyndade på med detta beslut då de visste genom information jag gett dem att jag skulle på en aktivitets/arbetsförmågeutredning i början av oktober, dvs några dagar efter de daterat beslutet. De inväntade alltså inte den, utan ville avslå ändå.
Jag bifogar läkarintygets ruta så ni ser vad FK grundar sin motivering på.
 
 
I detta ärende tänkte jag detaljvisa på detta med FKs undersökningplikt som finns beskriven i Vägledning 2004:7 Version 11, Förvaltningsrätt i praktiken (länk) : Jag har inte hittat någon liknande text i nuvarande Vägledningen om sjukpenning, så jag vet inte om detta är den senaste. Är just nu för trög i huvudet för att hitta rätt saker märker jag utan utgår från de underlag jag hade (från juristen) vid tiden för ett eventuellt överklagande.

10.4 Försäkringskassans utredningsskyldighet

I kapitel 1 i den här vägledningen beskrivs att förvaltningsmyndigheterna sedan gammalt har ett utredningsansvar.

Bestämmelsen i 110 kap. 13 § SFB innebär att Försäkringskassan ska leda utredningen i ärendet och bestämma vilka utredningsåtgärder och vilket underlag som behövs för att kunna fatta beslut i ärendet. Det betyder bland annat att Försäkringskassan vid behov själv måste ta initiativ till nödvändiga utredningsåtgärder. Se den särskilda bestämmelsen om Försäkringskassans utredningsbefogenheter i 110 kap. 14 § SFB.

Men utredningsskyldigheten innebär inte att Försäkringskassan i varje ärende måste sköta utredningen själv. Den som ansöker om en förmån eller önskar få högre nivå av en redan beviljad förmån har i princip att bevisa att han eller hon har rätt till det som ansökan gäller. Den sökande har alltså också ett ansvar. Som framgår av 110 kap. 13 § första stycket SFB är det ärendets beskaffenhet som avgör hur långt Försäkringskassans utrednings- skyldighet sträcker sig.

Försäkringskassan har en mer vidsträckt utredningsskyldighet i ärenden som initierats av Försäkringskassan själv och i de fall Försäkringskassan överväger att fatta ett betungande beslut, till exempel ett beslut om återkrav eller indragning eller nedsättning av ersättning (se prop. 2008/09:200 s. 554– 555). Här har Försäkringskassan huvudansvaret för att ärendet blir tillräckligt utrett för beslut.

Utredningsskyldigheten innebär alltså att det är Försäkringskassan som måste bedöma om den utredning eller ansökan som kommer in är tillräcklig som underlag för beslut och som ska begära komplettering om den inte är det. Den bedömningen kan den enskilde knappast göra på egen hand. Är det särskilt föreskrivet att den enskilde ska svara för viss utredning, till exempel att lämna in ett läkarutlåtande, har denne dock ett förstahandsansvar för att göra det.

Det kan dock vara så att Försäkringskassan, med hänsyn till någon special- bestämmelse anser att läkarutlåtandet inte är nödvändigt för att bedöma ersättningsfrågan, till exempel 110 kap. 25 § andra stycket SFB. I så fall ska en komplettering givetvis inte begäras och det kan inte heller bli aktuellt att avvisa ansökan av det skälet (se 110 kap.10 § SFB och avsnitt 12.7).

Frågan om vilken utredning som kan anses utgöra fullgott beslutsunderlag har varit föremål för prövning i rättsfallet RÅ 2010 ref. 120 (se även Doms- nytt 2011:15). I målet tog HFD ställning till hur långt Försäkringskassans utredningsskyldighet sträcker sig i ett sjukpenningärende. Den enskilde hade ansökt om sjukpenning för en viss period men Försäkringskassan ansåg att det intyg han hade skickat in var otillräckligt för att avgöra frågan om hans arbetsförmåga var nedsatt.

HFD uttalade att det krav på utredning som kan ställas på Försäkringskassan i sjukpenningärenden varierar, bland annat beroende på ärendets karaktär och den enskildes förutsättningar att tillvarata sina intressen. Enligt dom- stolen var det aktuella fallet komplicerat och det underlag som fanns till- gängligt vid tidpunkten för Försäkringskassans beslut gav inte någon säker bild av den enskildes tillstånd och arbetsförmåga. Försäkringskassan borde därför ha försökt få del av den behandlande läkarens uppfattning i ärendet. Försäkringskassan hade inte gjort det. Inte heller hade Försäkringskassan diskuterat med den enskilde eller kompletterat utredningen inför omprövningsbeslutet, till exempel genom att inhämta uppgifter från den sjuk- skrivande läkaren. Målet återförvisades till Försäkringskassan för ny handläggning. 

 


 

Kammarrätten i Sundsvall har dessutom i en dom ( mål nr 1814-10) skrivit:
"I det här fallet kan konstraterats att de medicinska underlagen har varit knapphändigt ifyllda av den behandlande läkaren, och att detta särskilt gäller beskrivningen av hur sjukdomen begränsar XX:s aktivitetsförmåga. Enligt kammarrättens mening har det i denna situation ålegat Försäkringskassan att försöka komplettera utredningen, tex genom att ta kontakt med den behandlande läkaren. Några sådana åtgärder har dock, såvitt framgår av handlingarna i målet, inte företagits."
 
Detta är något som Försäkringskassan ofta slarvar med enligt min erfarenhet. De anser sig ha tillräckligt underlag för ett beslut, men kan även skriva i samma beslut att det saknas uppgifter om hur sjukdomen påverkar aktivitets- och funktionsnedsättningarna och således arbetsförmågan. De skylelr på att det inte finns objektiva fynd också vilket de iså fall borde be den behandlande läkaren komplettera med - om nu FK anser att de saknas. Jag finner alltså FKs egna motiveringar ytterst emotsägelsefulla om man ser till deras regler och de fakta som våra domstolar gett dem.
 
Detta ärende stannade alltså vid att jag överklagade FKs övervägande och jag fick ett beslut på det. Det beslutet var det sista som hände. Jag anmälde mig dock på nytt som sjuk och samlade kraft inför den utredning jag skulle göra om några dagar efter FK stressat fram beslutet (avslag).
me/cfs #FKstress #jagsaknas #människanbakom Försäkringskassan syd/ost Nacka Försäkringskassans utredningsplikt Förvaltningsrätten Högsta Förvaltningsrätten Kammarrätten me/cfs

Kommentarer:

1 Anonym:

skriven

Jag har svår ME är sängliggande och har hemsjukvård Senaste motiveringen från FK är att det medicinska underlaget inte presenterar några funktionsnedsättningar. Jag har som du en överläkare som skriver intyget och även intyg från hemsjukvården. Blir peppad av dig att försätta kämpa, men verkar tyvärr som det blivit svårare även i förvaltningsrätten kram

Svar: Så härligt att du blir peppad av det jag skriver. Lite meningen att hjälpa folk, samtidigt som jag använder denna blogg som ett stöd för mig själv i min tillvaro. Jag behöver komma ihåg saker och då blir detta en sorts dagbok i stora drag. FKs motiveringar är ytterst fantasifulla eller vad vi ska kalla dem. DE kör ju med sina standardavslag och motiveringar och anpassar inte dessa efter ärendet. Dessutom visar det hur lite de faktiskt läst underlagen OCH förstått. En viktig del i processen. De verkar strunta i vad det står i intygen och därför blir jag så arg när FK påstår att läkarna skriver dåliga intyg. Hur kommer det då sig att AF förstår intygen? Hur kommer det sig att min granne förstår intygen, mina barn förstår t om - men inte FK....det säger mer än om FKs förmåga att läsa.
jagepippi.blogg.se

Kommentera här: