0

När Försäkringskassan "bedömer" arbetsförmåga utifrån kafferastskvaller.

 När man läser Försäkringskassan egna beskrivning i den egna skrivelsen “Kunskapsunderlag: Beskrivningar av krav på medicinskt relaterade förmågor i normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden” daterad 2013-11-08, sker sig Försäkringskassan bedömning av mina arbetsförmågor inte relevanta och förankrade i verklig fakta, utan ses mer gjord på ett personligt tyckande/antagande.
 
Motiveringen till avslaget lyder i ärenden #5:
Observera att motiveringen från Försäkringskassan påpekar att min fakta baseras på anamnestiska uppgifter. De nämner ingenting om den arbetsförmågeutredning de fått del av och som är fullav objektiva fynd och tester. Allt för att tjäna sänkandet av sjuktal....? 
 
Arbetsförmågeuredningen ligger här nedan och jämförs mot FKs beskrivning av det yrke de anser att jag kan sköta - trots min nedsättningar. Som de fått ta del av men tydligen "glömt" i sitt beslutsunderlag. Är detta rättssäkert?
 
 
Individers begränsningar eller nedsättningar uttrycks på motsvarande sätt längs en femgradig skala där

0 motsvarar ”ingen/obetydlig nedsättning”:

1 motsvarar en ”lätt nedsättning”,

2 motsvarar en ”måttlig nedsättning”,

3 motsvarar ”stor nedsättning” och

4 motsvarar ”mycket stor/total nedsättning.


Utifrån denna skala och de skalor gällande barnskötare som återfinns på sida 19 och 20 i denna skrivelse framkommer i korta drag:

Tolerans mot nedsatt förmåga relaterad till fysiska funktioner - Toleransnivå 1-2

“I arbetet som barnskötare ingår att lyfta, bära samt ändra eller behålla kroppsställning (t.ex. att sätta sig, resa sig, samt knäsittande). Det är i detta avseende viktigt med rygg- och magmuskulatur. Det är även viktigt att kunna vrida och sträcka på framförallt armar och överkropp samt att kunna böja sig till exempel vid påklädning av barn. Att kunna stå och gå är av vikt.”

Mina nedsättningar/toleransnivå 3-4 (dvs stor och mycket svår)

- enligt läkarintyg samt den arbetsförmågeutredning som Nacka Rehab gjort:

 • Mycket låg förmåga vid gång 5 minuter, lång tid vid vändningar (korridor), får yrsel
 • Låg förmåga snabb gång 20 meter. Går långsamt.
 • Mycket låg förmåga vid trappgång 1 minut. Yr och trötthet ben.
 • Mycket låg förmåga vid upp o ner på pall, 1 min, långsamt. Yr, trötthet ben.
 • Låg förmåga gripkraft händer. Händerna domnar efteråt.
 • Låg förmåga rita statiskt i axelhöjd. Avbryter e 60 sek. Smärta axlar.
 • Mycket låg förmåga upp o ner från stol. Långsamt. Yrsel, trötthet, ont höfter.
 • Låg/mycket låg förmåga lyft ovan midjehöjd. Smärta axlar o ländrygg. långsamt med pauser under tiden.
 • Mycket låg förmåga lyft nedom midjehöjd (bord till golv). Långsamt, pauser mellan lyften. Smärta ländrygg, trötthet/matthet benen, yrsel
 • Mycket högt smärtbeetende enligt sjukgymnast  JS
 • Går långsamt, klarar max 3-4 minuter.
 • Svårt att sitta utan smärta och pga trötthet  
 • Yrsel och ostadig vid ansträngning
 • Stelhet nacke
 • Diagnos: Lumbago - ryggsmärta…
 • Lång återhämtning efter en aktivitet, ex gång eller kortare socialt umgänge (ex en kopp kaffe) - blir då liggvilande i 3-4 dygn. (Ansträngsutlöst försämring - som i me/cfs kan leda till permanent försämring!!!!.)

Tolerans mot nedsatt förmåga relaterade till syn, hörsel och tal - Toleransnivå 1

“Arbetsuppgifterna kräver god syn- och hörselförmåga, då arbetets huvudsakliga innehåll är att kommunicera med barn och ansvara för barns säkerhet, i ofta stimmiga och högljudda miljöer”. “Även seende på längre håll har betydelse, då man ofta arbetar utomhus och måste ha uppsikt över barnen. Understrykas bör, att barnskötare arbetar i en mycket högmäld miljö och därför ligger i riskzonen för att utveckla bullerrelaterade arbetssjukdomar.”

Mina nedsättningar/toleransnivå 3-4 (dvs stor och mycket svår)

- enligt läkarintyg samt den arbetsförmågeutredning som Nacka Rehab gjort:

 • Mycket låg förmåga vid gång 5 minuter, lång tid vid vändningar (korridor), får yrsel
 • Mycket låg förmåga vid trappgång 1 minut. Yr och trötthet ben.
 • Mycket låg förmåga vid upp o ner på pall, 1 min, långsamt. Yr, trötthet ben.
 • Mycket låg förmåga upp o ner från stol. Långsamt. Yrsel, trötthet, ont höfter.
 • Mycket låg förmåga lyft nedom midjehöjd (bord till golv). Långsamt, pauser mellan lyften. Smärta ländrygg, trötthet/matthet benen, yrsel
 • Nedsatt ork och energi (orkar inte med alla frågor, samtal mm)
 • Minnessvårigheter, kan ej återberätta/berätta korrekt, tappar koncentrationen snabbt.
 • Koncentrationssvårigheter gör att pat inte skulle bla se om barn satte i halsen
 • Svårigheter att läsa
 • Kan ej vistas i lokal med rörelse, ljud och ljus, pat blir då handlingsförlamad.
 • Svårighet att processa vid samtal - vad som sägs mm. Hjärntrött.
 • Glömsk, tar tid att hitta ord i samtal mm.
 • Känslig för ljud
 • Stor nedsättning av ork
 • Tänka efter vid formulering av meningar
 • Klarar ej att köra bil pga bristade koncentration o för mycket intryck.
 • Klarar ej sociala kontakter.
 
Tolerans mot nedsatt förmåga relaterade till balans- koordination och finmotorik - Toleransnivå 1-2

“Arbetsuppgifterna kräver viss förmåga att arbeta med händer och fingrar för att gripa, plocka eller på annat sätt använda små föremål. Likaså krävs en viss förmåga att kunna koordinera rörelser av två eller flera extremiteter samt hela kroppen under rörelse då mycket av arbetet är aktiviteter tillsammans med barn. Det är inte viktigt att dessa rörelser kan utföras snabbt och upprepat. Arbetsuppgifterna kan till viss del ställa krav på reaktionssnabbhet. Grundläggande balans viktigt vid arbetsuppgifter som innebär inslag av gående och bärande men också verksamhet som bedrivs utomhus delar av dagen. “

Mina nedsättningar/toleransnivå 3-4 (dvs stor och mycket svår)

- enligt läkarintyg samt den arbetsförmågeutredning som Nacka Rehab gjort:

 • Mycket låg förmåga vid gång 5 minuter, lång tid vid vändningar (korridor), får yrsel
 • Mycket låg förmåga vid trappgång 1 minut. Yr och trötthet ben.
 • Mycket låg förmåga vid upp o ner på pall, 1 min, långsamt. Yr, trötthet ben.
 • Låg förmåga gripkraft händer. Händerna domnar efteråt.
 • Låg förmåga rita statiskt i axelhöjd. Avbryter e 60 sek. Smärta axlar.
 • Mycket låg förmåga upp o ner från stol. Långsamt. Yrsel, trötthet, ont höfter.
 • Låg/mycket låg förmåga lyft ovan midjehöjd. Smärta axlar o ländrygg. långsamt med pauser under tiden.
 • Mycket låg förmåga lyft nedom midjehöjd (bord till golv). Långsamt, pauser mellan lyften. Smärta ländrygg, trötthet/matthet benen, yrsel
 • Trött, nedsatt ork och energi
 • Långsam i gång och vid sittande (trötthet- vill ligga ner efter en kort stund)
 • Ostadig och yrsel vid ansträngning (i mitt fall räcker 3-4 min gång, eller vid ljud)
 • Domningar i händerna, ex vid hållande/gripande av penna
 • Vid gång och vändning, blir jag yr och svag i benen (i korridor hos NaRehab)
 
Tolerans mot nedsatt förmåga relaterade till psykiska funktioner  - Toleransnivå 0-2

“Beskrivningen avser i första hand inlärning, minne och koncentration.Arbetet ställer basala krav avseende inlärning, minne och koncentration. Dessa förmågor har dock ingen avgörande inverkan på själva yrkesutövandet. Framförallt måste man ha en förmåga att kunna koncentrera sig på att skapa trygghet i en skiftande och intensiv arbetsmiljö.”

“Beskrivningen avser i första hand exekutiva funktioner. Arbetet ställer basala krav på exekutiva funktioner. Dessa funktioner har dock ingen avgörande inverkan på själva yrkesutövandet. Framförallt måste man ha en förmåga att kunna genomföra enkla, på förhand givna uppgifter som exempelvis påklädning, se till att barnen får i sig mat och hjälpa till vid toalettbesök. Det krävs även förmåga att följa och förstå en uppsatt verksamhetsplan, men inte att ta fram och ansvara för innehållet i planeringen”

"Beskrivningen avser i första hand affektiva funktioner och i viss mån psykisk uthållighet. Krav ställs på att hantera mellanmänskliga relationer och på förmåga att reglera känslor och impulser, även i stressfyllda situationer då arbetsuppgifterna kretsar kring barn, deras välbefinnande och utveckling. Arbetet utförs i arbetslag och i ett sammanhang där föräldrarelationer är av vikt och således utgör kommunikation en väsentlig del inom yrkesgruppen, främst att ta emot muntlig information och förmåga att muntligt uttrycka sig begripligt. Arbetet kräver även god iakttagelse- och uppfattningsförmåga samt uppmärksamhetsförmåga, både för att vara lyhörd inför varje barns behov men även för att undvika att farliga situationer uppstår.Förmåga att lyssna och förstå, samt förmåga att uttrycka sig muntligt på ett begripligt sätt är avgörande i arbetet liksom förmåga att hantera ansvar, då arbetsuppgifterna kretsar kring barns säkerhet. I arbetet som dagbarnvårdare i det egna hemmet ställs samma grundläggande krav avseende dessa funktioner men den mindre barngruppen och den trygga miljön kan öka toleransen för begränsning."

Mina nedsättningar/toleransnivå 3-4 (dvs stor och mycket svår)

- enligt läkarintyg samt den arbetsförmågeutredning som Nacka Rehab gjort:

 • Processsvårigheter gällande ffa nedsatt minne, att återberätta.
 • Låg psykisk energi.
 • Endast fokusera kortare stunder på en uppgift.
 • Lång (2-4 dygn) återhämtningsstid efter aktivitet.
 • Trött, nedsatt ork och energi
 • Koncentrationssvårigheter
 • Minnessvårigheter, korttidsminnet främst
 • Svårt att hänga med i samtal, processa vad som sägs, kan inte återberätta
 • Blir snabbt utmattad av miljöer med rörelse, ljud och ljus - hjärnan lägger av och jag blir handlingsförlamad.
 • Jag skulle missa om ett barn sätter i halsen ex vid bordet. Skulle jag se så skulle jag inte förmå att agera då min hjärna får kortslutning.
 • Hjärntrötthet - Här har jag höga poäng (35 +/- 1 p beroende på dagsform) i ett test, gjort under ett halvårs tid 1g/mån i hopp om att se en förbättring, på detta hjärntrötthetstest från Göteborgs Universitet där Lars Rönnbäck och Birgitta Johansson forskar och undervisar i Hjärntrötthet.

Nacka Rehabs bedömning av min kroppsliga funktion samt mentala funktion talar tydligt för att jag INTE klarar ett arbete idag _ inte som barnskötare och inte ens vid ett annat arbete på marknaden. Bedömningen är även samstämmig med min sjukskrivande läkare, samt andra läkare, specialister, sjukgymnaster, arbetsteraputer, smärtläkare, psykologer mfl….
 
Hur Försäkringskassan, trots alla dessa nedsättningar, kan bedöma mig arbetsför är både ytterst märkligt och anmärkningsbart. Och då har jag dessutom ställt många, många frågor kring deras klart otydliga motivering. Och jag kan inte bemöta deras okunskap - då de vägrar svara - blir detta klart rättsosäkert och det är inte acceptabelt.
 
Att vara sjuk och utsatt för Försäkringskassans terror är inget man orkar egentligen. Det bryter ner en tills man är en blöt fläck på golvet. Speciellt när man inser att det inte ligger någon som helst logik och faktakunskap bakom Försäkringskassans resonemang. Därför blir jag väldigt förolämpad när Annika Strandhäll säger i intervju efter intervju att Försäkringskassan agerar i alla fall rättssäkert - för det har de fått extra pengar till. Mycket troligt går dessa extra pengar till de alltfler juristerna som behövs för att besvara alla överklaganden. 600% ökning sedan förra året. Och det är bara de som orkar överklaga. Lika många drabbade avstår pga av de anser sig inte ha kunskap eller ork att överklaga.
 
Så hur är det möjligt att Försäkringskassan fortsätter i sina vanliga spår och dessutom kommer undan med detta rättshaveri? Har de avslöjande foton av de styrande? Vilka hållhakar har de på dem? För inte kan en normalt begåvad personlåta detta fortgå när man vet vad som sker? Är man dessutom styrande och har makten att ändra detta - utan att göra något - undrar man VARFÖR????
 
För det kan inte vara tillåtet att Försäkringskassan fortsätter med sina ogrundade beslut och spådomar i kaffesumpen. Beslut ska baseras på fakta. Inte kafferastskvaller.
 
Beslut kan väl inte sättas utifrån att strunta i att läsa underlagen?
Kan de vara så fräcka att de beslutar utan att ens läsa underlag?
Ja - det kan de tydligen, visserligen tjänstefel mm, men de gör det. För att hinna ge avslag snabbt.
Det har vi fått bevis för nu på våra sjukforum. Helt sanslöst. Men vi drabbade är inte förvånade. Inte alls. Undrar hur många vi är som drabbats av detta? Försäkringskassan lär ju aldrig erkänna detta tjänstefel. Jag har inga bevis för att detta skett i mina ärenden, så jag kan dessvärre inte visa er. Var det jag som satt på bevisen hade jag inte tvekat att visa desa för alla. Nu kan jag bara ana, för med all den fakta som visa mina nedsättningar så skulle ingen normal männsika kunna bedöma mig arbetsför - inte i något arbete. Skäms på er Försäkringskassan. Skäms på dig Strandhäll. Skäms på er Regeringen.

 

 
me/cfs #människanbakom Ann-Marie Begler Annika Strandhäll Försäkringskassan Försäkringskassan syd/ost Nacka Lars-Åke Brattlund Människanbakom arbetsförmåga hjärntrötthet me/cfs

Kommentera här: